Miesięczne archiwum: Marzec 2016

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE
8 marca 2016r.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie zwołuje w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 15.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Towarzystwa za rok 2015. Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.
5. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  z  działalności Towarzystwa za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowegoTowarzystwa za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KomisjiRewizyjnej za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnejza2015 r.
12. Wolne wnioski.

Za  Zarząd
Przewodnicząca Zarządu
Towarzystwa

                                                      

                                   

1.      Otwarcie zebrania.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3.     Przyjęcie porządku zebrania.

4.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.

5.     Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

             z  działalności Towarzystwa za rok 2015.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

            Towarzystwa za rok 2015.

      9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji

             Rewizyjnej za rok 2015.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej

             za  2015 r.

12.  Wolne wnioski.

70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE I ZESPOŁU SZKÓŁ

krew
Z raportu opracowanego przez Narodowe Centrum Krwi wynika, że osób regularnie oddających krew jest coraz mniej, w związku z czym istnieje duża potrzeba propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli nie zostaną podjęte działania zmierzające do rozbudzenia u młodych ludzi odruchów niesienia bezinteresownej pomocy, jaką jest krwiodawstwo, to niebawem możemy stanąć przed faktem „pustych” banków krwi.
Do „Staszica” uczęszcza młodzież w przedziale wiekowym 16 – 19 lat. Stanowią więc oni sporą grupę potencjalnych honorowych dawców krwi, w związku z czym Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół zrealizuje projekt AKCJA KRWIODAWSTWA W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA, który ma na celu wsparcie akcji „70 LITRÓW KRWI NA 70 – LECIE” w szkole jak i propagowanie tej idei w przestrzeni miejskiej. Projekt zakończy się 31 marca br., na jego realizację pozyskano z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa dotację w wysokości 700 zł.
25 lutego br. 186 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez panią Magdalenę Rokicką z Narodowego Centrum Krwi. Podczas spotkań zastanawiano się dlaczego, w XXI wieku krew jest nadal potrzebna. Omówiono przeciwwskazania i sytuacje dyskwalifikujące potencjalnego dawcę. Przedstawiono młodzieży, krok po kroku, drogę dawcy oraz jak należy sie przygotować do oddania krwi. Podkreślano altruizm gestu, jakim jest oddanie krwi dla ratowania życia innych osób.