Statut

Statut

Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie ” zwane dalej „Towarzystwem”.

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz ubiega się o status organizacji pożytku publicznego i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest

I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa.

§5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Towarzystwo może ustanawiać i wprowadzać do użytku odznaki organizacyjne i okolicznościowe, pieczęcie, w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

 

 

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§7

Celem Towarzystwa jest:

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów,  uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

  1. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
  2. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§8

Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:

1. Nieodpłatnie: PKD 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
2. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych w ramach wymiany międzynarodowej.
3. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca  edukację dofinansowywanie wyjazdów młodzieży na obozy, wycieczki w ramach wymiany międzynarodowej.
4. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi.
5. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- współdziałanie z przedsiębiorstwami i organizacjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.
6. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli.
7. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- dofinansowanie konkursów, zawodów, olimpiad przedmiotowych.
8. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację- działanie propagujące walory edukacyjne szkoły oraz dbałość o jej wizerunek.
9. Nieodpłatnie PKD: 85.60.Z Działalność wspierająca edukację- organizowanie imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych na terenie szkoły.
10. Nieodpłatnie: PKD 85.60.Z Działalność wspierająca edukację- organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.
11. Nieodpłatnie: PKD 85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej.
12. Nieodpłatnie: PKD 85.52.A Nauka języków obcych.
13. Nieodpłatnie: PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane- kursy komputerowe.
14. Nieodpłatnie: PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu- nauka jazdy.

15. Nieodpłatnie: PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej.

16. Nieodpłatnie: PKD 85.31.A Prowadzenie szkoły- gimnazjum.

17. Nieodpłatnie: PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- wszelkie działania zmierzające do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

18. Organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

19. Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy ze środowiskami działającymi na polu nauki, kultury i gospodarki, zarówno w kraju jak i za granicą oraz ze szkołami w Polsce i innych krajach..

§9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§10

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  przeznacza się na realizację statutowych celów działalności Towarzystwa.

 

Rozdział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

2. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§12

Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie deklaracji o przystąpieniu, zawierającej zobowiązanie do przestrzegania obowiązków członka Towarzystwa.

 

 

§13

Członek zwyczajny jest obowiązany:

– przestrzegać postanowień Statutu  oraz stosować się do uchwał Zarządu  Towarzystwa,

– brać udział w realizacji zadań Towarzystwa,

– opłacać regularnie składki członkowskie.

§14

Członek zwyczajny ma prawo:

  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.
  2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa.
  3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
  4. Zgłaszania wniosków  dotyczących działalności Towarzystwa.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§16

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§17

1.       Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

– śmierci członka,
– dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
– skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku,
– wykluczenia przez Zarząd z powodu: nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał  i zarządzeń Towarzystwa,
– działania na szkodę Towarzystwa.

2.       Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków. Zarząd. Komisja Rewizyjna.

§18

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Władze Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

§19

1.       Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata,  a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do glosowania + 1.

2.       Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru.

3.       Do czasu ukonstytuowania się nowych władz, działają władze ubiegłej kadencji.

4.       Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.     W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Towarzystwa.

§20

W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa, odwołania go lub utraty członkostwa, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków kandydatów.

§21

Wszystkie władze Towarzystwa są obowiązane:

1.  Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Towarzystwa oraz informować zainteresowanych o sposobie rozpatrywania zgłoszonych spraw.

2.  Systematycznie informować członków o podjętych uchwałach.

 

Walne Zebranie Członków

§22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

1.       Walne Zebranie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku.
3.       O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia
wszystkich członków Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

 

§23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:

a)       Zarządu;

b)       Na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c)       Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenie wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

§24

Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż 7 dni przed terminem obrad.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

– uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Towarzystwa,

– rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– ocena działalności Towarzystwa i jego władz, a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– uchwalenie zmian Statutu,

– uchwalanie budżetu,

– podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,

– wybieranie i odwoływanie władz Towarzystwa tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– ustalenie wysokości składek członkowskich,

– podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

Zarząd

§26

1. Zarząd jest władzą Towarzystwa i odpowiada przed Walnym Zebraniem za swoją pracę.

2. Zarząd składa się z minimum 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.
5.  Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykła większością głosów.

6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§27

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:

– kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
– uchwalenie planu finansowego Towarzystwa oraz przyjmowania sprawozdań z ich wykonania,
– przyjmowanie darowizn i zapisów,
– podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zdobywania majątku Towarzystwa,
– zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Towarzystwa,
– reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
– podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków,
– składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§28

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2.       Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.

3.       Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

4        Komisja Rewizyjna jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym

mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie:

a) nie mogą być  członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie (co najmniej raz w roku) celowości, prawidłowości oraz zgodności z  przepisami  prawa całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
– występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i  żądanie wyjaśnień,

– przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
–  wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

 

Rozdział VI.

Fundusze i Majątek

§30

Majątek Towarzystwa powstaje:

a) ze składek i opłat członkowskich,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) dochodów z własnej działalności,

d) dotacji i ofiarności publicznej.

§31

Wszelkie środki pieniężne winny być przechowywane na koncie Towarzystwa.

§32

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§33

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§34

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§35

  1. Niniejszy statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

Zmiany statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§37

Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 obecnych na nim członków.

§38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebraniu Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

§39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

 

 

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Walnym Zebraniu Członków                                                     w dniu .06.12.2012r.

 

……………………………………….                                     ………………………………………..

 Przewodniczący    Walnego Zebrania                                             Sekretarz Walnego Zebrania