Sprawozdanie merytoryczne

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 11
NIP 497-00-80-042
REGON 081081107

tel. (065) 5403257
www.staszic.zw.pl
tpstaszic@gmail.com
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Konto 38 8669 0001 2011 0012 6869 0001
——————————————————————————————————————————

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z działalności Zarządu Towarzystwa za 2013 r   

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  z siedzibą we Wschowie przy ul. T. Kościuszki 11  powstało w 25.06.2010 roku w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rejestrację w KRS pod numerem 0000388247 uzyskano w dniu 03.06.2011 roku.
Skład Zarządu w roku 2013:
Alina Okoniewska– przewodnicząca Zarządu
Marcin Usielski – zastępca przewodniczącego Zarządu
Jadwiga Hartman – skarbnik
Aldona Szymańska – członek Zarządu
Ewa Radzijewska – członek Zarządu

Organem nadzoru była Komisja Rewizyjna w składzie:
Renata Bednarczyk
Magdalena Kycej

Zgodnie z §26 pkt. 3 Statutu Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i  podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym przewodniczącego Zarządu i skarbnika.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele zgodnie ze Statutem tj.:

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz
lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególnym
uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz  sportowej.
2. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
3. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami

Zrealizowano w roku 2013 projekt:
Tytuł projektu: ”Zdrowy Styl Życia”.
Projekt był współfinansowany ze Środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” przy wsparciu powiatu Nowosolskiego.

W wyniku realizacji projektu upowszechniono zdrowy styl życia i wykształcono postawy oraz przekonania dotyczące zdrowego odżywiania się wśród objętych projektem 100 rodziców oraz 200 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie, w okresie od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 roku.

Pozyskano dotację w wysokości 9.500 zł., którą przeznaczono na środki niezbędne do realizacji projektu oraz sprzęt stanowiący wyposażenie Towarzystwa, pozwalający na kontynuacje takich samych i podobnych zadań w przyszłości.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Opis działalności prowadzonej w 2013 roku:

 1. Wspomaganie edukacji przedszkolnej./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego
  i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./
  W dniu 01 marca 2013r przeprowadzono zajęcia w grupie 5 – letnich dzieci
  w Przedszkolu Samorządowym nr 1 we Wschowie. Zapoznano przedszkolaków
  z budową i funkcjonowaniem mikroskopu optycznego, przedstawiono gotowe preparaty mikroskopowe, określono istotę bakterii oraz ich rolę zarówno tę dobrą jak i złą w życiu człowieka.
 2. Wspomaganie edukacji uczniów naszej szkoły./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./
  W dniu 13 marca 2013r przedstawiciele Banku Zachodniego WBK we Wschowie  wygłosili  wykład  na temat „Prawidłowe gospodarowanie własnymi środkami pieniężnymi” skierowany do uczniów technikum naszej szkoły.Celem szkolenia było wskazanie, że prawidłowa gospodarka posiadanymi środkami pieniężnymi ma wpływ na podniesienie własnego statusu materialnego.
 3. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./
  W dniu 22 marca 2013r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Debacie Ekologicznej, organizatorem której była Spółka Komunalna we Wschowie.
  Celem debaty było przybliżenie uczniom treści i założeń nowej ustawy o odpadach.
 4. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych
  na terenie szkoły. PKD 85.60./
  W dniu 26 kwietnia 2013r zorganizowano Festiwal  Wschowskich Talentów
  w I Zespole Szkól we Wschowie.
  Celem Festiwalu była promocja w środowisku lokalnym artystycznych talentów
  a także aktywizowania  zdolnych uczniów naszej szkoły, jak również uczniów innych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wschowa.
 5. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań podnoszących wiedzę oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./
  W dniu 28 maja 2013r zorganizowano w IZS we Wschowie Festiwal Nauki. Przeprowadzonych zostało 6 wykładów przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, gimnazjów i ZSP w Sławie.
  Celem było budowanie pozytywnych nastawień do zdobywania wiedzy oraz rozwój zainteresowań naukowych uczniów.
 6. Wspomaganie edukacji ./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań podnoszących wiedzę  oraz kwalifikacje uczniów i nauczycieli. PKD 85.60./
  W dniu 05 czerwca 2013r przeprowadzono zajęcia muzealne w Zamku
  w Kórniku dla uczniów technikum ekonomicznego i technikum technologii żywności z naszej szkoły.
  Celem było upowszechnienie wiedzy historycznej i kulturalnej wśród młodzieży.
 7. Wspomaganie edukacji./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.
  PKD 85.60./
  W dniu 05  czerwca 2013r zorganizowano zajęcia w Zakładzie Technologii
  Owoców i Warzyw w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
  Celem było upowszechnianie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw
  oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród młodzieży.
 8. Wspomaganie edukacji przedszkolnej./zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego
  i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./
  W dniu 13 czerwca  2013r przeprowadzono zajęcia w grupie 5 – letnich dzieci
  w Przedszkolu Samorządowym nr 3 we Wschowie.
  Celem było propagowanie wśród przedszkolaków zdrowego odżywiania.
 9. Wspomaganie edukacji./zrealizowano w  ramach działalności  wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami  społecznymi. PKD 85.60./
  W miesiącu grudniu 2013r. przeprowadzono w naszej szkole zbiórkę darów:   żywności, artykułów chemii gospodarczej i zabawek. Celem akcji było wsparcie dzieci z ubogich rodzin, uczestniczących w zajęciach Sióstr Salezjanek
  w „Oratorium Świętego ks. Jana Bosko”.

   
Towarzystwo nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada  – lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu Skarbowego.

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół
I Zespołu Szkół im. St. Staszic
we Wschowie