Sprawozdanie komisji rewizyjnej

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 11

NIP 497-00-80-042

REGON 081081107

                                                                                                               tel. (065) 5403257

www.staszic.zw.pl

tpstaszic@gmail.com

Bank Spółdzielczy we Wschowie

                                                                                                      Konto 38 8669 0001 2011 0012 6869 0001

 

Wschowa,19.03.2015

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

za rok 2014

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1. Renata Bednarczyk
2. Magdalena Kycej

na podstawie działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie za rok 2014,sprawozdania finansowego za rok  2014, dokumentów finansowych oraz rozmów z członkami Zarządu oceniła działalność Towarzystwa i jego Zarządu pozytywnie. Wszelkie działania Towarzystwa prowadzone w roku sprawozdawczym odbywały się zgodnie ze Statutem Towarzystwa.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele zgodnie ze Statutem tj.:

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

2. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

3. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami .

W roku 2014zrealizowano następujące projekty

1. ”Zdrowe pokolenie bo zdrowe żywienie”.

 Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 460 zł.

W wyniku realizacji projektu upowszechniono zdrowy styl życia i wykształcono postawy oraz przekonania dotyczące zdrowego odżywiania się wśród młodzieży I Zespołu Szkół, szczególnie uczestników „Staszicjady” zorganizowanej 25 kwietnia 2014 roku.

2. ”Bieg przedszkolaków”.

3. ”Bieg klas mundurowych im. Tomasza Tomczaka”.

4. ”Bieg Memoriałowy im. Marka Kozaczka”.

 Projekty 2 – 4 zrealizowane zostały w ramach „STASZICJADY”  25 kwietnia 2014 roku.

Były  współfinansowane ze środków :

– Zarządu Powiatu Wschowskiegow ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 2 500 zł.- dotyczy biegu im. Marka Kozaczka

– ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

* w ramach realizacji zadania publicznego „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1 400 zł.- dotyczy biegu im. Tomasza Tomczaka;

*  w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 530 zł. – dotyczy biegu przedszkolaków

Celem w/w przedsięwzięć było wpojenie dzieciom i młodzieży zasad sprawiedliwej rywalizacji i zmotywowanie do aktywnego działania, a także wypromowanie w lokalnym środowisku  aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz pobudzenie i rozwój pasji sportowej.Realizacja zadań służyła także promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Biegiem tym upamiętniono postać zawsze życzliwego naszej szkole, nieustannie wspierającego jej działalność a także rozwój w dziedzinie kultury, oświaty i gospodarki całego naszego powiatu, byłego Starosty Powiatu Wschowskiego – Marka Kozaczka .
W drugim biegu upamiętniono postać zmarłego w roku 2014 ucznia naszej szkoły Tomasza Tomczaka.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 Inne działania zrealizowane przez Towarzystwo , to:

  1. 01 czerwca 2014r. FESTIWAL TALENTÓW zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem – Klubem  Jeździeckim „Tradycja” w  Siedlnicy.( w  ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. PKD 85.60., oraz działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi. PKD 85.60./ )
  2.  Grudzień 2014 – Zbiórka żywności, środków czystości, higieny osobistej, środków opatrunkowych itp.dla potrzebującej rodziny ze Wschowy /Kod rodziny LBU-1063-414671/.
    „SZLACHETNA PACZKA” ( w ramach organizowania  i pozyskiwania pomocy finansowej i rzeczowej/§6.p.18 Statutu/)
  3. 11 listopada2014  zorganizowano dla nauczycieli i emerytów I Zespołu Szkół we   Wschowie WYJAZD DO TEATRU POLSKIEGO we Wrocławiuna sztukę „Małe zbrodnie małżeńskie”w reżyserii Bogdana Troszy. ( w ramach wspieranie  edukacji działalności wspierającej  edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.PKD 85.60./ ).

 

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych za rok 2014 Komisja stwierdziła zgodność stanu konta z kwotą wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Bilans otwarcia wyniósł 94,88 zł. Przychody w tym okresie wyniosły 6356,83 zł. Z tytułu pozyskania środków w ramach projektów wymienionych powyżej 5861,95.  oraz 494,88zł. ze składek członkowskich. Koszty: 5190 zł zostało wydatkowane w ramach realizacji w/w projektów i działań statutowych ,  koszty administracyjne wyniosły w roku sprawozdawczym1031,40zł,  z czego zużycie materiałów i energii: 1011,40zł i usługi obce 20 zł.Obecnie do dyspozycji Stowarzyszenia pozostaje 125,93 zł środków finansowych, z tego 58,56zł na koncie a 67,37zł w kasie. Środki pochodzą ze składek członkowskich.

Komisja zaakceptowała strukturę wpływów i rozchodów Towarzystwa w okresie ocenianego roku działalności.

Wobec pozytywnie ocenionej działalności merytorycznej Zarządu i stwierdzenia poprawnego prowadzenia działalności finansowej, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu za rok sprawozdawczy 2014.