Sprawozdanie merytoryczne

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 11
NIP 497-00-80-042
REGON 081081107
tel. (065) 5403257
www.staszic.zw.pl
tpstaszic@gmail.com
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Konto 38 8669 0001 2011 0012 6869 0001

———————————————————————————————————————–

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
z działalności Zarządu Towarzystwa za 2014 r.
Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  z siedzibą we Wschowie przy ul. T. Kościuszki 11  powstało w 25.06.2010 roku w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rejestrację w KRS pod numerem 0000388247 uzyskano w dniu 03.06.2011 roku.

Skład Zarządu w roku 2014:

Alina Okoniewska– przewodnicząca Zarządu
Marcin Usielski – zastępca przewodniczącego Zarządu
Jadwiga Hartman – skarbnik
Aldona Szymańska – członek Zarządu
Ewa Radzijewska – członek Zarządu

 

Organem nadzoru była Komisja Rewizyjna w składzie:
Renata Bednarczyk
Magdalena Kycej

Zgodnie z §26 pkt. 3 Statutu Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i  podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym przewodniczącego Zarządu i skarbnika.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele zgodnie ze Statutem tj.

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz
lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególny uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.
2. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
3. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.

Zrealizowano w roku 2014 następujące projekty:

1. ”Zdrowe pokolenie bo zdrowe żywienie”.
Zrealizowano  go w dniu 25 kwietnia 2014r. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 460 zł.

Celem projektu było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych działaniem uczestników festynu „Staszicjada”, który odbył się w I Zespole Szkół we Wschowie.

Działania nakierowane były także na polepszenie kondycji psychofizycznej uczniów oraz ich dyspozycji do nauki w wyniku poprawy sposobu żywienia. Zorganizowany został punkt konsultacyjny oraz stanowiska do degustacji zdrowej żywności. Potrawy przyrządzili uczniowie technikum technologii żywności pod opieką technologa żywności.

2. ”Bieg przedszkolaków”.
Zrealizowano  go w dniu 25 kwietnia 2014r. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 530 zł. W biegu wzięły udział dzieci uczęszczające do wschowskich przedszkoli: Przedszkola nr 3 i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek. Do pokonania miały dystans 400 m. Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszystkie dzieci dyplomy i okolicznościowe medale a także drobny poczęstunek.

Ideą biegu była promocja zdrowego stylu życia, propagowanie zasad sportowej rywalizacji w grupie rówieśniczej, sprzyjanie miedzyprzedszkolnej integracji dzieci a także możliwość wykazania się sprawnością fizyczną i hartem ducha maluchów.

3. ”Bieg klas mundurowych im. Tomasza Tomczaka”.
Zrealizowano  go w dniu 25 kwietnia 2014r.Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1 400 zł.

Ideą BIEGU KLAS MUNDUROWYCH im. Tomasza Tomczaka było uczczenie pamięci ucznia naszej szkoły, zmarłego nagle w styczniu bieżącego roku.

Ponadto bieg przyczynił się do propagowania wśród młodzieży zasad sportowej rywalizacji, sprzyjał międzyszkolnej integracji, pozwolił wykazać się sprawnością fizyczną i hartem ducha młodym uczestnikom. Realizacja zadania służyła także promocji zdrowego stylu życia oraz pobudzeniu i rozwojowi pasji sportowej wśród młodzieży.

4. ”Bieg Memoriałowy im. Marka Kozaczka”.
Zrealizowano  go w dniu 25 kwietnia 2014r. Projekt był współfinansowany ze środków Zarządu Powiatu Wschowskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 2 500 zł.

Celem przedsięwzięcia było wpojenie dzieciom i młodzieży zasad sprawiedliwej rywalizacji i zmotywowanie do aktywnego działania, a także wypromowanie w lokalnym środowisku  aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz pobudzenie i rozwój pasji sportowej.

Biegiem tym upamiętniono postać zawsze życzliwego naszej szkole, nieustannie wspierającego jej działalność a także rozwój w dziedzinie kultury, oświaty i gospodarki całego naszego powiatu, byłego Starosty Powiatu Wschowskiego – Marka Kozaczka.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Opis pozostałej działalności prowadzonej w 2014 roku:

 1. Wspomaganie edukacji. /zrealizowano w ramach działalności wspomagającej edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. PKD 85.60., oraz działalności wspomagającej edukację – współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi. PKD 85.60./

W dniu 01 czerwca 2014r. odbył się FESTIWAL TALENTÓW zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem – Klubem  Jeździeckim „Tradycja”  w Siedlnicy. W festiwalu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 we Wschowie, Gimnazjum Językowego we Wschowie, I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie oraz I Zespołu Szkół we Wschowie.

Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie programu Gminnego Dnia Dziecka zorganizowanego w Siedlnicy, aktywizowanie uczniów zdolnych, promocja talentów artystycznych uczniów z różnych szkół a także inspirowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

2. Organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej/§6.p.18 Statutu/

Przez pierwsze dwa tygodnie grudnia zorganizowano w naszej szkole zbiórkę żywności, środków czystości, higieny osobistej, środków opatrunkowych itp. dla potrzebującej rodziny ze Wschowy /Kod rodziny LBU-1063-414671/. Od sześciu lat, po śmierci męża Pani wraz trzema córkami boryka się z trudną sytuacją materialną i przeciwnościami losu. Wszystkie panie chorują a dochody z zasiłku i rent przeznaczane są przede wszystkim na zakup leków i opiekę medyczną.

Naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ stanowiło 16 paczek,  skład których stanowiły rzeczy – datki od społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli zebrane w celu wsparcia duchowego i materialnego rodziny w tak szczególnym czasie  Świąt Bożego Narodzenia.

3. Wspieranie  edukacji /zrealizowano w ramach działalności wspierającej  edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych./PKD 85.60./

W dniu 11 listopada zorganizowano dla nauczycieli i emerytów I Zespołu Szkół we   Wschowie WYJAZD DO TEATRU POLSKIEGO we Wrocławiu na sztukę „Małe zbrodnie małżeńskie” w reżyserii Bogdana Troszy.

Celem wyjazdu było uświetnienie Dnia Edukacji Narodowej oraz integracji pracowników
i emerytów naszej szkoły.

Towarzystwo nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada  – lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUSu i Urzędu Skarbowego.

 

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół

I Zespołu Szkół im. St. Staszica

                                                                                                  we Wschowie