Sprawozdanie merytoryczne

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 11
NIP 497-00-80-042
REGON 081081107
tel. (065) 5403257

www.staszic.zw.pl
tpstaszic@gmail.com
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Konto 97 2030 0045 1110 0000 0420 2630

—————————————————————————————————————————————————————-
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE

z działalności Zarządu Towarzystwa za 2015 r.

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  z siedzibą we Wschowie przy ul. T. Kościuszki 11  powstało w 25.06.2010 roku w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rejestrację w KRS pod numerem 0000388247 uzyskano w dniu 03.06.2011 roku.

Skład Zarządu w roku 2015:

Alina Okoniewska– przewodnicząca Zarządu
Marcin Usielski – zastępca przewodniczącego Zarządu
Jadwiga Hartman – skarbnik
Aldona Szymańska – członek Zarządu
Ewa Radzijewska – członek Zarządu

Organem nadzoru była Komisja Rewizyjna w składzie:

Renata Bednarczyk
Magdalena Kycej

Zgodnie z §26 pkt. 3 Statutu Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i  podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym przewodniczącego Zarządu i skarbnika.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele zgodnie ze Statutem

tj.:

  1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie oświaty na rzecz lokalnej społeczności, absolwentów, uczniów i ich rodzin ze szczególny  uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub  materialnej; dotyczącej edukacji i aktywizacji zawodowej, kulturalnej oraz sportowej.
  1. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
  2. Inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społeczeństwami .

Zrealizowano w roku 2015 następujące projekty:

  1. ”Zdrowy styl życia”.

Zrealizowano  go w dniu 29 kwietnia 2015r. na szkolnej „Staszicjadzie”.

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 700 zł.

  Celem projektu  było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych działaniem uczestników festynu „Staszicjada”, który odbył się w I Zespole Szkół we Wschowie.

Działania nakierowane były także na polepszenie kondycji psychofizycznej uczniów oraz ich dyspozycji do nauki w wyniku poprawy sposobu żywienia. Zorganizowany został punkt konsultacyjny oraz stanowiska do degustacji zdrowej żywności. Potrawy przyrządzili uczniowie technikum technologii żywności pod opieką technologa żywności.

Uczniowie Technikum Technologii Żywności przygotowali na festynie punkt konsultacyjny profilaktyki zdrowego stylu życia. Oferowano w nim bar sałatkowy, w którym wszyscy chętni, mogli samodzielnie skomponować swój zestaw sałatkowy i przekonać się, że surowe warzywa i owoce nie tylko są zdrowe ale i smaczne.

  1. ”Bieg przedszkolaków”.

Zrealizowano  go w dniu 29 kwietnia 2015r.

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 500 zł.

W biegu wzięły udział dzieci uczęszczające do wschowskich przedszkoli:
Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 5 i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.

Do pokonania miały dystans 400 m. Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszystkie dzieci dyplomy i okolicznościowe medale a także drobny poczęstunek.

Ideą biegu była promocja zdrowego stylu życia, propagowanie zasad sportowej rywalizacji w grupie rówieśniczej, sprzyjanie miedzyprzedszkolnej integracji dzieci a także możliwość wykazania się sprawnością fizyczną i hartem ducha maluchów.

  1. ” III Bieg Memoriałowy im. Marka Kozaczka”.

Zrealizowano  go w dniu 29 kwietnia 2015r.

Projekt był zrealizowany ze środków pozyskanych od sponsorów oraz własnych  Towarzystwa.

Celem przedsięwzięcia było wpojenie dzieciom i młodzieży zasad sprawiedliwej rywalizacji i zmotywowanie do aktywnego działania, a także wypromowanie w lokalnym środowisku  aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz pobudzenie i rozwój pasji sportowej.

Biegiem tym upamiętniono postać zawsze życzliwego naszej szkole, nieustannie wspierającego jej działalność a także rozwój w dziedzinie kultury, oświaty

i gospodarki całego naszego powiatu, byłego Starosty Powiatu Wschowskiego – Marka Kozaczka.

  1. „II Festiwal wschowskich talentów”

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań wspierających kulturę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Otrzymano wsparcie finansowe      w wysokości 1 000 zł.

„II Festiwal wschowskich talentów” odbył się 31 maja 2015 roku w Siedlnicy,  dla dzieci  i młodzieży  z okazji Dnia Dziecka, przez Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie i Stowarzyszenie Klubu Jeździeckiego   „ Tradycja” w Siedlnicy.

Działanie było skierowane do uczniów: ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie ;  Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie; Szkoły Podstawowej w Siedlnicy; Szkoły Podstawowej w Lginiu;  Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej;  Gimnazjum nr 1 we Wschowie; Gimnazjum nr 2 we Wschowie; Gimnazjum Językowego  we Wschowie; I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie oraz I Zespołu Szkół we Wschowie.

Celem przedsięwzięcia była chęć aktywizowania uczniów zdolnych, inspirowanie        i integrowanie środowiska lokalnego, promocja talentów oraz profilaktyka dzieci          i młodzieży.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Opis pozostałej działalności prowadzonej w 2015 roku:

  1. Organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej/§8.p.18 Statutu/

Towarzystwo włączyło się ponownie, jak co roku w ogólnopolską charytatywną akcję SZLACHETNA PACZKA.

W ramach tej inicjatywy zorganizowana została pomoc materialna dla rodziny z powiatu wschowskiego znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, która otrzymała m.in.: odkurzacz, czajnik, kołdrę, pościel, ręczniki, odzież, zabawki, żywność, kosmetyki i środki czystości. Wszystkie prezenty zostały spakowane, opisane i przekazane 11 grudnia do punktu w Siedlnicy.

  1. Działalność wspierająca edukację – organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych/PKD 85. 60.ZZ(§8.p.10Statutu)/

     Zorganizowanie akcji:„70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół  we Wschowie”                                                                     

Od września 2015 r. do września 2016 r. na terenie szkoły   organizowane są cykliczne akcje krwiodawstwa, w których wspierają  nas absolwenci, mieszkańcy miasta, powiatu oraz uczniowie. Pierwsza akcja odbyła się 24 września w auli naszej szkoły.

  1. Wspomaganie rozwoju bazy dydaktyczno-wychowawczej szkoły /§7.p.2 Statutu/.

            Pozyskanie darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK

9 grudnia 2015 roku zawarto umowę darowizny rzeczowej z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest sprzęt komputerowy. Towarzystwo pozyskało 20 szt. zestawów komputerowych, które w formie darowizny przekazało szkole w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej.

 

Towarzystwo nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada  – lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUSu i Urzędu Skarbowego.

 

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół
I Zespołu Szkół im. St. Staszica
we Wschowie