ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE
8 marca 2016r.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie zwołuje w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 15.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Towarzystwa za rok 2015. Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.
5. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  z  działalności Towarzystwa za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowegoTowarzystwa za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania KomisjiRewizyjnej za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnejza2015 r.
12. Wolne wnioski.

Za  Zarząd
Przewodnicząca Zarządu
Towarzystwa

                                                      

                                   

1.      Otwarcie zebrania.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3.     Przyjęcie porządku zebrania.

4.     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2015.

5.     Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

             z  działalności Towarzystwa za rok 2015.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

            Towarzystwa za rok 2015.

      9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji

             Rewizyjnej za rok 2015.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej

             za  2015 r.

12.  Wolne wnioski.