ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE   
27 lutego 2017r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie zwołuje w dniu 14 marca 2017 roku o godzinie 12.00  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa. Obrady odbędą się w I Zespole Szkół im. St. Staszica  we Wschowie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2016.
 7. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z  działalności Towarzystwa za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016r.
 13. Przeprowadzenie wyborów  członków Zarządu Towarzystwa, Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika oraz członków Komisji  Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 16. Wolne wnioski.

                                               Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa

                                               Alina Okoniewska